Think Lodz

Projekty

Łódź – współtworzona i współzarządzana

Kontekst

Miasta są i będą w coraz większym stopniu centrum życia, pracy, rozrywki w XXI wieku. Współczesne miasta poszukują więc różnych sposobów na tworzenie i rozwój przestrzeni miejskich, które adresują potrzeby, oczekiwania i wyzwania. Celem pierwszego projektu ThinkLodz jest identyfikacja barier i stymulant rozwoju Łodzi w oparciu o ideę współtworzenia, stworzenie kompleksowego modelu zarządzania Łodzią opartego na idei współtworzenia oraz wskazanie praktyczne rozwiązania przekładające idee na sposoby działania.

Łódź – uwarunkowania rozwoju

Łódź jest relatywnie młodym miastem, a jej rozwój był wynikiem najpierw procesów industrialnych, potem pozostawał pod wpływem gospodarki centralnie planowanej, a początki transformacji rynkowej lat 90tych tylko w niewielkim stopniu wpłynęły na jej rozwój. Ostatnie lata to próba nadrobienia dystansu. Zauważalne są pozytywne zmiany związane z procesami rewitalizacyjnymi, przemysłami kreatywnymi, rozwojem kulturalnym itp. Niemniej jednak przy obecnej dynamice zmian Łódź będzie pozostawała w tyle i nie będzie możliwe nadrobienie widocznych opóźnień infrastrukturalnych, społecznych, technologicznych itp.

Opracowana w 2020 roku strategia rozwoju Łodzi oparta na idei współtworzenia stwarza realną możliwość zdynamizowania rozwoju Miasta oraz wpisania się w obecne trendy budowy i tworzenia miast XXI wieku. Warunkiem tego jest jednak z jednej strony zmiana systemy i metod funkcjonowania Urzędu Miasta i roli jaką pełni, a z drugiej uruchomienie w dużej skali rozwiązań uwalniających energię Łodzian. Wielopłaszczyznowe, wieloobszarowe, równolegle realizowane zmiany infrastrukturalne, społeczne, edukacyjne, kulturalne i inne dają nadzieje na redukcję luki rozwojowej Łodzi w porównaniu do innych miast w Europie.

Problem

Model zarządzania miastem zdominowany relacją top-down, gdzie to Urząd Miasta inspiruje wszystkie zmiany w mieście jest nieskuteczny i przestarzały. Nawet najlepszy Urząd Miasta nie jest omnibusem i winien działać w formule otwartego systemu wspomagając się zewnętrznymi ideami, rozwiązania, najlepszymi praktykami, ale i pomysłami i ideami mieszkańców, społeczników, aktywistów. Tym bardziej, że każdy Urząd jest w jakimś stopniu „spętany” wymaganiami biurokratycznymi. Ponadto logika administracji stoi często w opozycji do logiki zarządzania, która premiuje nie bieżące działania lecz poszukiwanie szans rozwoju w długim horyzoncie czasu i jest logiką inwestycji opartej na mierzalności rezultatów. W takim kontekście energia i pomysłowość mieszkańców Łodzi jest w części niewykorzystywana. Co prowadzi do wzmacniania postaw krytykanckich i dystansowania się mieszkańców od Miasta. To także ogranicza możliwości jego rozwoju. Współczesne wyzwania są zbyt złożone, aby zajmował się nimi jeden urząd a najlepiej rozwijające się miasta rozwijają się siłą współpracy wielu interesariuszy.

Cele projektu

Biorąc pod uwagę niesatysfakcjonującą obecną dynamikę rozwoju Łodzi (wywołaną także skutkami pandemii), dostrzegając ułomności i bariery funkcjonowania miasta i realizowanych inwestycji, rozumiejąc ograniczenia w jakich funkcjonować musi współczesny Urząd i urzędnicy celem pierwszego projektu jest stworzenie kompleksowego modelu zarządzania Łodzią opartego na idei współtworzenia, który będzie skuteczniejszy i efektywniejszy od bieżącego, zbudowany na zasadach dobrego zarządzania opartego na planowaniu i mierzalności rezultatów, który uwzględniać będzie potencjał wielu grup interesariuszy oraz wspomagać realizację strategii miasta tworzonego wspólnie. Analizy modeli zarządzania miast w oparciu o współzarządzanie wskazują na następujące efekty:

 • większa skala wykorzystania talentów interesariuszy
 • szybsze generowanie pomysłów oraz ich ocena z większej liczby punktów widzenia
 • wyższa trafność realizowanych przedsięwzięć oraz ich wyższa efektywność kosztowa
 • generalnie wyższa jakość efektów i redukcja ich negatywnego wpływu
 • unikanie potencjalnych konfliktów i zwiększanie poczucia odpowiedzialności za decyzje i ich konsekwencje
 • większe utożsamianie się interesariuszy z tym, co dzieje się w mieście sprzyjające postawom właścicielskim
 • redukcja napięć między grupami społecznymi
 • wzrost kapitału społecznego
 • wzrost jakości instytucji publicznych
 • wyższa efektywność funkcjonowania społeczności lokalnych
 • wykorzystanie nowych możliwości, np. związanych z technologiami cyfrowymi i analizą danych

Cele szczegółowe projektu

 • określenie efektywności zarządzania Łodzią w porównaniu do innych dużych miast w Polsce w kontekście idei współtworzeni
 • zmapowanie zakresu zadań, które muszą być realizowane przez Urząd Miasta oraz tych, które mogą być realizowane przez innych interesariuszy
 • określenie metod realizacji powyższych zadań uwzględniając reguły współpracy poszczególnych interesariuszy
 • wypracowanie wszechstronnego miernika pozwalającego monitorować stopień wdrożenia modelu zarządzania opartego na współudziale wielu interesariuszy (co-created city index)

a także:

 • identyfikację kluczowych barier organizacyjnych, prawnych, technologicznych, kompetencyjnych, ale i związanych z postawami, kulturą organizacyjną itp. uniemożliwiających sprawne działanie i realizowanie zadań Urzędu i metod ich adresowania
 • opracowanie listy rozwiązań (best practice) stosowanych w miastach na świecie do angażowania interesariuszy w celu współtworzenia miast

Zespół

 • Dr Jacek Pogorzelski – Lider projektu
 • Dr hab. Maciej Turała, Prof. UŁ
 • Dr Małgorzata Żak-Skwierczyńska
 • Dr hab. Wawrzyniec Rudolf, Prof. UŁ
 • Dr Agnieszka Orankiewicz
 • Dr Kamil Brzeziński
 • Dr Agnieszka Kretek-Kamińska
 • Maciej Zabelski

Koszt projektu w roku 2021 – 110tys pln