Think Lodz

Barometr Rozwoju Miast

Idea i cele

Raport „Barometr Rozwoju Miast 2024”

Jest to autorski projekt przygotowany, zrealizowany i sfinansowany przez Fundację Łódź – pierwszy Think Tank miejski w Polsce. Jest jednym z nielicznych, jeśli nie w ogóle jedynym w Polsce tego typu przedsięwzięciem, które dokonuje diagnozy funkcjonowania i możliwości rozwoju miast w tak kompleksowy sposób. Wyróżnia się unikalną metodyką, wieloetapowością analizy, szerokością poddanych ocenie perspektyw, skalą prowadzonych badań. Stanowi bogate źródło wiedzy o funkcjonowaniu największych miast w Polsce. Daje szansę na zderzenie perspektywy urzędników, mieszkańców, aktywistów miejskich, pracowników sfery kultury i edukacji z odkrywanymi szansami i ograniczeniami rozwoju miast.

Kluczowe wyniki

Metodyka projektu

W efekcie toczonych prac zidentyfikowano 4 kluczowe obszary i 17 subobszarów:

 • obszar I – Baza rozwoju (Ludność, Problemy społeczne, Edukacja, Środowisko, Lojalność)
 • obszar II – Dobrostan (Sytuacja mieszkaniowa, Infrastruktura życiowa, Bezpieczeństwo, Zamożność, Kultura i turystyka, Poziom szczęścia)
 • obszar III – Praca i perspektywy utrzymania się (Gospodarka i przedsiębiorczość, Rynek pracy)
 • obszar IV – Zarządzanie i współzarządzanie (Finanse miasta, Zarządzanie miastem, Aktywność obywatelska, Zaangażowanie).

„Barometru Rozwoju Miast 2024” obrazuje dynamikę rozwoju miast, w całej ich złożoności, która obejmuje takie obszary jak społeczna i środowiskowa baza rozwoju, dobrostan mieszkańców, perspektywy utrzymania się w danym mieście oraz zarządzanie i współzarządzanie miastem i analizie poddaje 20 wybranych polskich miast, co umożliwia prowadzenie analiz porównawczych.

Projekt jest obecnie najszerszym i najbardziej kompleksowym podejściem do analizy rozwoju miast w Polsce. Metodyka badania obejmowała trzy kluczowe etapy. Pierwszy oparty jest na powszechnie dostępnych danych w bazach GUS-u i Związku Miast Polskich i obejmuje 67 wyselekcjonowanych wskaźników. Drugi etap opiera się na 57 wskaźnikach skonstruowanych specjalnie dla celów tego badania. Wreszcie etap III uwzględnia perspektywę mieszkańców i oparty jest na badaniu ilościowym zrealizowanym metodami CAWI/CATI na reprezentatywne próbie ponad 8300 mieszkańców 20 polskich miast (minimum 400 mieszkańców każdego z miast).

Zespół

Projekt od strony merytorycznej był koordynowany przez:

W pracy nad „Barometrem”, poza koordynatorami, udział wziął następujący zespół ekspertów:

 • dr Kamil Brzeziński – ekspert w zakresie aspektów społecznych
 • Karalina Kakashynskaya – analityk
 • dr Agnieszka Orankiewicz – ekspertka w zakresie finansów publicznych i zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego
 • dr hab. Zbigniew Przygodzki, prof. UŁ – urbanista i ekonomista, ekspert w zakresie zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego
 • dr hab. Mariusz Sokołowicz, prof. UŁ – urbanista i ekonomista, ekspert w zakresie gospodarki miast i regionów
 • dr hab. Wawrzyniec Rudolf, prof. UŁ – ekspert w zakresie aspektów zarządczych miast
 • dr hab. Maciej Turała, Prof. UŁ – ekspert w zakresie aspektów zarządczych miast
 • Maciej Zabelski – ekspert w sferze budżetu i zarządzania finansami instytucji publicznych
 • dr Małgorzata Żak-Skwierczyńska – specjalistka w zakresie zarządzania rozwojem, obszarów funkcjonalnych, w tym miejskich obszarów funkcjonalnych

Kontakt

Prof. dr hab. Robert Kozielski

Prezes Zarządu Fundacji Łódź
barometr@thinklodz.eu