Think Lodz

Rada Programowa

Dr hab. Wawrzyniec Rudolf, prof. UŁ

„Łódź jest miastem... o sporych pokładach smutku, rutyny, nietolerancji, zazdrości, żalu, ale też równolegle miastem kreatywności, otwartości, szczęścia, dumy, sukcesu. Jest miastem spierania się dobra ze złem, piękna z brzydotą, pogardy z szacunkiem … Które z nich wygra, zależy od nas, Mieszkańców Łodzi. ”

Prof. UŁ, ekspert w obszarze problematyki rozwoju miast.

Jeszcze na studiach podejmuje pierwszą pracę – na rzecz miasta. Po dwóch latach opuszcza Urząd Miasta Łodzi pisząc w podaniu przyczynę tej decyzji – chęć zrobienia jeszcze więcej dla Łodzi. Studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania UŁ zakończone  rozprawą nt. pozyskiwania inwestorów zewnętrznych do miasta na przykładzie badań prowadzonych w Polsce, Wielkiej Brytanii i Francji. Przez kolejną dekadę, już jako doktor ekonomii w zakresie nauk o zarządzaniu, pracuje na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ. Będąc w Katedrze Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji zaczyna doceniać relacje międzynarodowe i wymianę naukową. Odwiedza w tym okresie 8 krajów europejskich prowadząc wykłady, czy wymieniając się doświadczeniami. Kolejna dekada, do dziś,  to praca na Wydziale Zarządzania w Katedrze Zarządzania Miastem i Regionem. Pozwala lepiej zrozumieć współczesne procesy urbanistyczne oraz kontekst przestrzenny w zarządzaniu miastem. 

W obszarze jego zainteresowań leżą problemy badawcze związane z  marketingiem terytorialnym, zwłaszcza w wymiarze relacyjnym. Interesuje się polityką publiczną, zwłaszcza europejską polityką spójności, wspierającą miasta i regiony. Ostatnia książka, pt.: Zarządzanie publiczne w lokalnym sektorze kultury  to debata o dylematach zarządzania jednej z kluczowych sfer funkcjonowania miasta. Członek Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu oraz naukowych organizacji międzynarodowych w obszarze administracji publicznej (ASPA, NISPAcee, EGPA).

Rada Programowa