Think Lodz

Strategia

SŁOWO OD FUNDATORÓW


Łódź XIX i początku XX wieku miała być Ziemią Obiecaną – dzisiejsza Łódź też powinna chcieć czymś być. Sens istnienia miast i życia w mieście stanowi bezustanne spotykanie innych. Naszym zamiarem jest sprzyjanie takim spotkaniom, rozmowom opartym na zaufaniu.
Bo to od dialogu w takiej rozmowie zaczyna się elementarna międzyludzka solidarność.

Dumni z naszego przesłania dziękujemy Wam za przyłączenie się do Think Lodz.

PS Łódź jest dobrym miejscem do zadawania sobie trudnych pytań, znajdowania nie zawsze oczywistych odpowiedzi i wdrażania niestandardowych rozwiązań.

Kontekst powstania ThinkLodz

Łódź mimo 600-letniej historii rozwinęła się głównie w XIX i początku XX wieku, a jej rozwój zamknąć można w ostatnich 200 latach od kiedy w styczniu 1821 wpisana została na listę osad fabrycznych przeznaczonych  dla sukienników, tkaczy – tzw. fabrykantów. Wtedy to z kilkusetosobowej wioski (1820) urosła do 600tys miasta w drugiej dekadzie XX wieku. Tak spektakularny wzrost i rozwój jest nieporównywalny w skali Europy, a z niewielkimi wyjątkami także świata.

Rozwój reymontowskiej „ziemi obiecanej” nie został później powtórzony. Miasto cegły, kominów, włókniarek, fabrykantów w kolejnych latach, poza krótkimi okresami, traciło raczej swoją pozycję – to wynik wojny, gospodarki centralnie planowanej, rozwoju monokultury włókienniczej itp. Po roku 1989 Łódź także nie miała szczęści do inwestycji centralnych, projektów, które dynamizowałyby rozwój Miasta. Dopiero druga dekada XXI wieku przyniosła pozytywne impulsy rozwojowe. Niemniej ambicje i aspiracje Łodzian budują apetyt na więcej.

Łódź jak wszystkie współczesne miasta pozostają pod wpływem globalnych wyzwań, ale także są zależne od lokalnych czynników i uwarunkowań rozwojowych. Opracowana w 2020 strategia Miasta Łodzi „Miasto współtworzone – Co-created City” tworzy dobry fundament i okazje do zdynamizowania prac nad rozwojem Łodzi w wielopłaszczyznowym wymiarze – społecznym, ekonomicznym, edukacyjnym, kulturowym, ekologicznym itp. Współczesne miasta nie rozwijają się bowiem w jednokierunkowy sposób. Wyzwania z jakimi mierzyć się będą miasta w przyszłości wymagają dynamicznej równowagi, synergicznego rozwoju, połączonego zróżnicowania, a przede wszystkim wzięcia odpowiedzialności za rozwój Miasta nie tylko przez Urzędników, ale całą społeczność – organizacje społeczne, świat akademicki, biznes, środowisko kultura, sportu itp.

Miasto to przede wszystkim ludzie, ale także budowane na nich i przez nich społeczności, relacje, systemy powiązań, procesy wewnętrzne i zewnętrzne. To także zróżnicowane emocje, ambicje, aspiracje, zachowania, postawy. Miasta są budowane przez i dla ludzi. Funkcjonowanie i rozwój miast jest zależny od ludzi i ich zdolności rozumienia szerszego kontekstu oraz wewnętrznych możliwości i ograniczeń. Od zdolności do tworzenia takich rozwiązań, które pozwalają budować jak niektórzy mówią „szczęśliwe miasta”  czy „miasta dobrze nastrojone”  – czyli takie, które zapewniają bezpieczeństwo i rozwój jej mieszkańcom oraz dają realną nadzieję na realizacje ich marzeń, aspiracji, ambicji.

W latach 60tych liczba ludności świata wynosiła ok 3mld, obecnie zbliża się do 8mld, a za ok. 30 lat przekroczy 10mld. W latach 60tych w miastach mieszkało ok. 30% ludności naszej planety, dzisiaj ok. 50% w drugiej połowie XXI wieku sięgnie ponad 80%. Miasta stają się najważniejszym obszarem życia, rozwoju ludzi społeczności. Jednocześnie „łatwiej już było” a globalne zmiany i wyzwania sprawiają, że nieodpowiedzialnością byłoby myślenie w kategoriach prostej projekcji przeszłości na przyszłość. Powszechną wiedzą jest znajomość kluczowych trendów rozwoju współczesnych miast. Należą do nich między innymi – green / eco, smart cities, technologie cyfrowe i nowe technologie, glocal, inkluzywność, interkonektywność miast, odporność, miasta współtworzone, zrównoważony rozwój, placemaking, innowacje społeczne, bioróżnorodność i inne. 

W efekcie miasta muszą adresować wiele wyzwań związanych z ich funkcjonowaniem i rozwojem:

 • zabezpieczenie warunków życia na poziomie odpowiadającym rosnącym dochodom mieszkańców
 • budowanie możliwości rozwojowych zróżnicowanym grupom interesariuszy, szczególnie w kontekście rosnącej świadomości, wykształcenia i zamożności tych grup
 • redukowanie polaryzacji szans rozwojowych, w tym edukacyjnych, dostępu do kultury, zdrowia, sportu, opieki społecznej itp.
 • tworzenie odporności miast na zdarzenia nieoczekiwane, szoki i kryzysy ekonomiczne, klimatyczne, migracyjne, demograficzne, społeczne, polityczne, technologiczne itp.
 • kreowanie warunków do rozwoju kapitału intelektualnego, rozumianego jako adekwatny do potrzeb lokalnego środowiska społeczno-ekonomicznego poziom kompetencji, talentów oraz kapitału społecznego, definiowanego przez poziom wzajemnego zaufania i zaangażowania ludzi i mikrospołeczności w sprawy miasta i lokalnych wspólnot
 • zapewnienie stabilności finansowej miast, systemów zintegrowanego zarzadzania i partycypacji społecznej w celu realizacji ambicji i planów rozwojowych
 • inne

Założenia

Założenia wyjściowe nowej strategii Łodzi 2030+ adresują wskazane globalne wyzwania i dobre praktyki rozwoju miast na świecie. Wskazywany jest między innymi fakt, że współczesne miasta są zbyt złożone i zbyt dynamiczne, żeby były zarządzane w modelu „my robimy – Wy korzystacie”. Miasta mają zbyt ograniczone zasoby, żeby spełnić wszystkie oczekiwania działając w tym modelu. Miasta, nawet korzystając z wybitnych ekspertów, nie są w stanie osiągnąć zbiorowej mądrości wszystkich w nich żyjących i działających na ich rzecz. Łódź powinna działać w systemie otwartej innowacyjności, gdzie mieszkańcy, biznes i inni interesariusze generują pomysły na usprawnienia i nowe inicjatywy i mają udział w ich wdrożeniu. Miasto powinno proponować ogólne kierunki myślenia i obszary strategiczne i ogłaszać szeroko otwarte konkursy dla Łodzian, którzy będą zgłaszali swoje pomysły wdrożeniowe i uczestniczyli w ich wdrożeniu .

W konsekwencji stworzona idea „Łódź – Miasto Współtworzone” (Co-Created City) opiera się na przekonaniu, że Łódź jest miastem – żywym organizmem, w którym nie jest marnowane żadne źródło energii, w którym administracja, biznes, mieszkańcy, diaspora i wszyscy zainteresowani jego rozwojem wspólnie tworzą miasto. Łódź nie jest zbiorem budynków, systemów ani innych obiektów, ale miejscem aktywności mieszkańców, społeczności, współpracy. W tej idei Łódź jest miastem inkluzywnym i angażującym – angażuje, wciąga, motywuje i prowokuje do aktywności stwarzając możliwości, mechanizmy, narzędzia i bodźce dla realizacji inicjatyw indywidualnych i zbiorowych. Jest także miastem łączącym i spajającym – miasto nie wyklucza jednych uprzywilejowując drugich, ale zaprasza każdego do współtworzenia. Łódź stwarza okazje i infrastrukturę do spotkań, wymiany pomysłów, wspólnej pracy, zaangażowania kulturalnego, itd.

W praktyce miasto projektuje zbiór narzędzi, który pozwala interesariuszom nie tylko zgłaszać pomysły, ale angażować się w ich realizację oraz utrzymanie. Miasto zarządza platformami komunikacji i współpracy oraz jest liderem przemian. Miasto pełni z jednej strony rolę lidera, który nie pracuje na wszystko sam, ale motywuje innych, żeby też pracowali, a z drugiej animatora, który stwarza ramy, zapewnia narzędzia i oddaje pole, ale ocenia rezultaty.

Projekt nowej strategii Łodzi to doskonały moment na refleksje co do dotychczasowych osiągnięć i ograniczeń rozwoju, jak i przyszłości oraz związanych z tym wyzwań. Łódź nie funkcjonuje w izolowanej przestrzeni. Jak zauważono świat doświadcza i stoi przed kolejnymi globalnymi wyzwaniami – nierówności społeczne, dostęp do zasobów naturalnych, zmiany klimatyczne, niepewność pandemiczna itp. Rozwój technologii stwarza nowe, nieznane dotychczas możliwości rozwoju społecznego, ekonomicznego, kulturalnego, ale także modyfikować będzie funkcjonowanie i nadawać nowe znaczenie edukacji, medycynie itp.

Jedną z odpowiedzi jest współpraca, współtworzenie i współodpowiedzialność za rozwój miast. Siła grup to suma siły jej jednostek. Znaczenie Miast jest zależne od roli jaką odgrywają mikrospołeczności i rozwiązania systemowe budujące ich siłę i odporność. Dlatego też miasta coraz odważniej sięgają po modele zarządzania oparte na współpracy wszystkich interesariuszy. Jest to tym ważniejsze, że interesariusze miast mają coraz większe oczekiwania. Mieszkańcy miast oczekują stałego wzrostu jakości życia oraz udziału w zarządzaniu miastami. Miasta konkurują między sobą o przyciąganie talentów oraz innowacyjnych przedsiębiorstw, a rozwój kapitału infrastrukturalnego, społecznego i kulturowego miast decyduje o ich atrakcyjności.

Łódź nie zaadresuje tych globalnych wyzwań i lokalnych uwarunkowań samodzielnie, ale dzięki budowie silnego, dobrze zarządzanego Miasta i stworzeniu innowacyjnych rozwiązań podnoszących jakość funkcjonowania miasta i życia mieszkańców. To one przyczynią się do budowy „szczęśliwego” i „dobrze nastrojonego” miasta.

meeting

Cele ThinkLodz​

Cele strategiczne ThinkLodz skorelowane są z rozwojem miasta i wyzwaniami z jakimi mierzy się Łódź. Niemniej początkowy etap rozwoju ThinkLodz, jak i realna przyszła pozycja i wpływ zależne są od zbudowania ekosystemu rozwojowego, zaplecza profesjonalnego oraz uruchomienia systemów współpracy i integracji osób i społeczności praktycznie zainteresowanych rozwojem miasta.

W efekcie cele strategiczne w perspektywie roku 2024 obejmują:

Wymiar ekosystemu rozwojowego

 • zbudowanie świadomości i znajomości ThinkLodz wśród Łodzian
 • zbudowanie pozytywnej postawy wobec ThinkLodz wśród aktywnych mieszkańców Łodzi
 • stworzenie bazy zaangażowanej społeczności ThinkLodz (Rada Fundacji, Rada Programowa, Rada Doradcza)
 • uruchomienie procesów i systemów współpracy z mieszkańcami, społecznościami i instytucjami Łodzi, które pozwalają realizować wspólne projekty

Wymiar Liderów Łodzi Jutra

 • zbudowanie bazy przyszłych liderów miejskich i rozwój ich kompetencji na światowym poziomie

Wymiar projektów merytorycznych – analityczno-doradczych

 • przygotowanie i przedłożenie każdego roku projektów analityczno-doradczych adresujących problematykę zarządzania miastem, problemów społecznych, programów edukacyjnych, kulturalnych, infrastrukturalnych itp.

Cele ThinkLodz​

Cele strategiczne ThinkLodz skorelowane są z rozwojem miasta i wyzwaniami z jakimi mierzy się Łódź. Niemniej początkowy etap rozwoju ThinkLodz, jak i realna przyszła pozycja i wpływ zależne są od zbudowania ekosystemu rozwojowego, zaplecza profesjonalnego oraz uruchomienia systemów współpracy i integracji osób i społeczności praktycznie zainteresowanych rozwojem miasta.

W efekcie cele strategiczne w perspektywie roku 2024 obejmują:

Wymiar ekosystemu rozwojowego

 • Zbudowanie świadomości i znajomości ThinkLodz wśród Łodzian
 • Zbudowanie pozytywnej postawy wobec ThinkLodz wśród aktywnych mieszkańców Łodzi
 • Stworzenie bazy zaangażowanej społeczności ThinkLodz (Rada Fundacji, Rada Programowa, Rada Doradcza)
 • Uruchomienie procesów i systemów współpracy z mieszkańcami, społecznościami i instytucjami Łodzi, które pozwalają realizować wspólne projekty

Wymiar Liderów Łodzi Jutra

 • Zbudowanie bazy przyszłych liderów miejskich i rozwój ich kompetencji na światowym poziomie

Wymiar projektów merytorycznych – analityczno-doradczych

 • Przygotowanie i przedłożenie każdego roku projektów analityczno-doradczych adresujących problematykę zarządzania miastem, problemów społecznych, programów edukacyjnych, kulturalnych, infrastrukturalnych itp.

Obszary strategicznej aktywności ThinkLodz

Wskazane cele, jak i zdefiniowany model miasta włączającego i współpracującego sprzyja powstawaniu think tanków, które tworzą i zarządzają sieciami partnerskimi. W takim modelu ThinkLodz winien tworzyć sieć partnerską adekwatną do zakresu problemu, określać razem z partnerami model finansowania inicjatyw, koordynować prace planistyczne i monitoruje rezultaty realizacji, tworzy, prezentuje i publikuje wnioski na przyszłość . Nikt bowiem nie wie wszystkiego i nie ma patentu na jedyną rację. W złożonym środowisku najlepiej sprawdza się mądrość zbiorowa dlatego ThinkLodz stawia na współpracę i poznawanie wielu punktów widzenia. Niemniej samo w sobie ścieranie się poglądów i konfrontacja punktów widzenia nie jest celem lecz środkiem do celu, którym jest znalezienie najlepszych rozwiązań dla miasta i ich praktyczne wdrożenie. 

Stąd też ThinkLodz winien w swych działaniach strategicznych:

 • inspirować i zachęcać do krytycznego myślenia
 • upowszechniać najlepsze praktyki i oceniać możliwości ich adaptacji
 • koordynować i oceniać prace związane z rozwojem miasta
 • stanowić platformę wymiany myśli i intelektualnego fermentu
 • motywować do działania i pokazywać możliwości angażowania społeczności Miasta
 • być sprawnie zarządzaną i efektywną organizacją
 • stanowić motor rozwoju Łodzi poprzez realizację funkcji analityczno-badawczych, doradczych, edukacyjnych, popularyzatorskich
  Być formą połączenia uniwersytetu z firmą doradczą biorąc z nich to co najlepsze i aplikując do praktyki zarządzania miastem
cornice

Obszary strategicznej aktywności ThinkLodz

Wskazane cele, jak i zdefiniowany model miasta włączającego i współpracującego sprzyja powstawaniu think tanków, które tworzą i zarządzają sieciami partnerskimi. W takim modelu ThinkLodz winien tworzyć sieć partnerską adekwatną do zakresu problemu, określać razem z partnerami model finansowania inicjatyw, koordynować prace planistyczne i monitoruje rezultaty realizacji, tworzy, prezentuje i publikuje wnioski na przyszłość . Nikt bowiem nie wie wszystkiego i nie ma patentu na jedyną rację. W złożonym środowisku najlepiej sprawdza się mądrość zbiorowa dlatego ThinkLodz stawia na współpracę i poznawanie wielu punktów widzenia. Niemniej samo w sobie ścieranie się poglądów i konfrontacja punktów widzenia nie jest celem lecz środkiem do celu, którym jest znalezienie najlepszych rozwiązań dla miasta i ich praktyczne wdrożenie. 

Stąd też ThinkLodz winien w swych działaniach strategicznych:

 • Inspirować i zachęcać do krytycznego myślenia
 • Upowszechniać najlepsze praktyki i oceniać możliwości ich adaptacji
 • Koordynować i oceniać prace związane z rozwojem miasta
 • Stanowić platformę wymiany myśli i intelektualnego fermentu
 • Motywować do działania i pokazywać możliwości angażowania społeczności Miasta
 • Być sprawnie zarządzaną i efektywną organizacją
 • Stanowić motor rozwoju Łodzi poprzez realizację funkcji analityczno-badawczych, doradczych, edukacyjnych, popularyzatorskich
  Być formą połączenia uniwersytetu z firmą doradczą biorąc z nich to co najlepsze i aplikując do praktyki zarządzania miastem

Grupy strategiczne ThinkLodz:

Wskazane cele, jak i zdefiniowany model miasta włączającego i współpracującego sprzyja powstawaniu think tanków, które tworzą i zarządzają sieciami partnerskimi. W takim modelu ThinkLodz winien tworzyć sieć partnerską adekwatną do zakresu problemu, określać razem z partnerami model finansowania inicjatyw, koordynować prace planistyczne i monitoruje rezultaty realizacji, tworzy, prezentuje i publikuje wnioski na przyszłość . Nikt bowiem nie wie wszystkiego i nie ma patentu na jedyną rację. W złożonym środowisku najlepiej sprawdza się mądrość zbiorowa dlatego ThinkLodz stawia na współpracę i poznawanie wielu punktów widzenia. Niemniej samo w sobie ścieranie się poglądów i konfrontacja punktów widzenia nie jest celem lecz środkiem do celu, którym jest znalezienie najlepszych rozwiązań dla miasta i ich praktyczne wdrożenie. 

Poziom pierwszy obejmuje te osoby i podmioty, które są najbliżej związane, a nawet zaangażowane w funkcjonowanie i realizację misji think tanku – Fundatorzy, Rada Fundacji, Rada Programowa, Rada Doradcza oraz osoby zatrudnione i współpracujące. To one decydują o celach, metodach realizacji, ale także budują system wartości i podstawy rozwoju ThinkLodz.

Poziom drugi składać się będzie głównie z opiniotwórczej społeczności budowanej wokół ThinkLodz oraz organizacji społecznych podmiotów biznesowych, instytucji kultury itp., które będą współpracować i współrealizować z ThinkLodz projekty i zadania. Docelowo to kilkaset, a nawet kilka tysięcy osób.

Poziom trzeci wreszcie to aktywna i świadoma społeczność Łodzi, która stanowić będzie bazę i punkt odniesienia do prowadzonych przez ThinkLodz działań. O ile grupę druga można określić jako „agenci zmiany”, o tyle poziom trzeci będzie stanowił kluczową i powszechną bazę zmiany postaw, zachowań. Jak wskazano w celach ta grupa na dzisiaj szacowana jest na ok. 20% mieszkańców Łodzi czyli ok 140tys osób.

façade

Grupy strategiczne ThinkLodz:

Wskazane cele, jak i zdefiniowany model miasta włączającego i współpracującego sprzyja powstawaniu think tanków, które tworzą i zarządzają sieciami partnerskimi. W takim modelu ThinkLodz winien tworzyć sieć partnerską adekwatną do zakresu problemu, określać razem z partnerami model finansowania inicjatyw, koordynować prace planistyczne i monitoruje rezultaty realizacji, tworzy, prezentuje i publikuje wnioski na przyszłość . Nikt bowiem nie wie wszystkiego i nie ma patentu na jedyną rację. W złożonym środowisku najlepiej sprawdza się mądrość zbiorowa dlatego ThinkLodz stawia na współpracę i poznawanie wielu punktów widzenia. Niemniej samo w sobie ścieranie się poglądów i konfrontacja punktów widzenia nie jest celem lecz środkiem do celu, którym jest znalezienie najlepszych rozwiązań dla miasta i ich praktyczne wdrożenie. 

Poziom pierwszy obejmuje te osoby i podmioty, które są najbliżej związane, a nawet zaangażowane w funkcjonowanie i realizację misji think tanku – Fundatorzy, Rada Fundacji, Rada Programowa, Rada Doradcza oraz osoby zatrudnione i współpracujące. To one decydują o celach, metodach realizacji, ale także budują system wartości i podstawy rozwoju ThinkLodz.

Poziom drugi składać się będzie głównie z opiniotwórczej społeczności budowanej wokół ThinkLodz oraz organizacji społecznych podmiotów biznesowych, instytucji kultury itp., które będą współpracować i współrealizować z ThinkLodz projekty i zadania. Docelowo to kilkaset, a nawet kilka tysięcy osób.

Poziom trzeci wreszcie to aktywna i świadoma społeczność Łodzi, która stanowić będzie bazę i punkt odniesienia do prowadzonych przez ThinkLodz działań. O ile grupę druga można określić jako „agenci zmiany”, o tyle poziom trzeci będzie stanowił kluczową i powszechną bazę zmiany postaw, zachowań. Jak wskazano w celach ta grupa na dzisiaj szacowana jest na ok. 20% mieszkańców Łodzi czyli ok 140tys osób.

Filary strategicznego rozwoju:

Cztery kluczowe filary strategiczne ThinkLodz obejmują:

 • KAPITAŁ MARKI
 • EKOSYSTEM
 • KNOW-HOW
 • MODEL FINSNSOWANIA

 

 

plant
girl

Obecnie realizowane projekty ThinkLodz:

 1. „City Governance II” – kontynuacja projektu związanego z wypracowaniem rozwiązań umożliwiających realizacji zadań i funkcji Miasta w formule współtworzenia.
 2. „ThinkLodz dla Ukrainy” 
  Wojna w Ukrainie wyzwoliła nie tylko współczucie, ale także sprawiła, że tysiące Polaków zaangażowało się w pomoc Ukrainie i Ukraińcom. Nie mogło tam zabraknąć osób związanych z Fundacją Łódź.
 1. „Łódź – Masterplan” – celem projektu będzie opracowanie wizji urbanistycznej Łodzi w perspektywie kilkudziesięciu lat, w tym z uwzględnieniem osiągnięć obecnej nauki, trendach rozwojowych miast, w tym aspektach społecznych, ekologicznych, edukacyjnych, kulturalnych itp.
 2. „W rodzinie siła – Miasto Rodzinnych Domów Dziecka” – projekt społeczny tworzący szansę dla porzuconych dzieci na relatywnie normalny rozwój w rodzinie (piecza zastępcza – Rodzinne Domy Dziecka) zastępczej i przez to redukcję liczby dzieci przebywających w tzw. instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 3. „Wskaźnik miast współtworzonych” – opracowanie unikalnego i jedynego na świecie wskaźnika rozwoju miast w formule współtworzone i wpisanie w światową dyskusję na temat rozwoju miast
 4. „Projektowanie przyszłości” – unikalny w swych założeniach i przebiegu projekt mentoringowo-coachingowy dla młodych osób (16-25) podejmujących krytyczne dla nich wybory życiowe (kierunek studiów, praca itp.)
 5. „Najlepsze miejsca” – celem projektu jest opracowanie metodyki i rozwiązań informatycznych, które umożliwiać będą mieszkańcom, inwestorom, osobom zmieniającym miejsce zamieszkania itp. ocenę dostępności a w efekcie jakości życia (dobrostanu) wybranej lokalizacji. Projekt oparty będzie na dostępnych dużych zbiorach danych.
 6. „Rzecznik Praw Łodzianina” – często decyzje Urzędników mają uzasadnienie prawne a czasem nie. Dla osób niebędących prawnikami trudno jest dokonać prawidłowej oceny. Projekt umożliwiać będzie konsultacje prawne (bezpłatne) w zakresie podjętej decyzji co do jej zasadności i ewentualnych dalszych kroków.
 7. „Inna Łódź artystyczna” – projekt skierowany będzie do młodych osób, które są uzdolnione artystycznie. W pierwszym kroku planowane jest nakierowanie tego projektu na muzykę i stworzenie cyfrowej platformy współpracy pomiędzy młodymi muzykami a właścicielami restauracji, kawiarni, pubów itp.
 8. „Ziemia Obiecana i przepisana” – projekt polega na przepisywaniu książki „Ziemia Obiecana (W. Reymont) przez zwykłych ludzi i osobistości świata polityki, kultury, sztuki itp.. Projekt jest już realizowany przez Fundację Atlas Sztuki przy niewielki obecnie wsparciu ThinkLodz. Niemniej potencjał projektu sprawia, że wart jest poddania pod ocenę Radzie Fundacji.
 9. Światowy Uniwersytet Łodzi” – projekt mający charakter cyfrowego umożliwiający dostęp do programów i kursów najlepszych Uczelni na świecie.

Źródła finansowania ThinkLodz:

Klasyczne źródła finansowania think tanków obejmują środki partnerów (uczelnie, biznes), działalność gospodarczą, w tym publikacje, ekspertyzy, organizację konferencji itp., środki Unii Europejskiej i inne fundusze europejskie, akcje specjalne, środki instytucji krajowych w tym fundusze rządowe. W sytuacji gdy think tank funkcjonuje w formule stowarzyszenia, czy fundacji może także, szczególnie w fazie początkowej korzystać ze środków fundatorów, darowizn czy składek członkowskich.

Obok tradycyjnych źródeł finansowania działania ThinkLodz będą także wspierane przez projekty uruchamiane wspólnie z podmiotami i instytucjami zewnętrznymi. Planuje się, że projekty mające charakter komercyjny realizowane przez podmioty zewnętrzne, będą wspierały, na bazie podpisanych umów funkcjonowanie ThinkLodz. Innymi słowy projekty, w których przewidywana jest odpłatność za korzystanie z nich i które generować będą przychody podmiotom zewnętrznym będą zobligowane do odprowadzania określonych środków na rzecz Fundacji Łódź.

church

Kontakt:

„Fundacja Łódź”
ul. Organizacji WiN 83/7
91-811 Łódź
NIP: 7252309321
KRS: 0000902738
REGON: 389011798 

Email: thinklodz@thinklodz.eu

Prezes Zarządu: Prof. zw. dr hab. Robert Kozielski – rkozielski@thinklodz.eu

Rada Fundacji

Rada Programowa